1
Xuất bản năm 2006
journal article seminal paper
2
5
7
Xuất bản năm 2010
doi: 10.1016/j.ijggc.2009.11.002
lấy văn bản
journal article seminal paper online
10
Xuất bản năm 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
11
Xuất bản năm 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.091
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
12
Bằng Frailey, S.M.
Xuất bản năm 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.048
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
13
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online