1
3
Xuất bản năm 2014
doi: 2142/50119
lấy văn bản
technical report seminal paper online
5
Bằng Finley, R.J.
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
lấy văn bản
journal article seminal paper online
6
8
9
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
lấy văn bản
journal article seminal paper online
10
Xuất bản năm 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
lấy văn bản
journal article seminal paper online
13
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1002/ghg.1438
lấy văn bản
journal article seminal paper online
14
Xuất bản năm 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.004
lấy văn bản
journal article seminal paper online
15
18
Xuất bản năm 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.251
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
19
Xuất bản năm 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
20