1
Xuất bản năm 2014
doi: 2142/50119
lấy văn bản
technical report seminal paper online
3
Xuất bản năm 2010
doi: 10.1016/j.ijggc.2009.11.002
lấy văn bản
journal article seminal paper online
4
Xuất bản năm 2011
doi: 10.1016/j.ijggc.2011.07.011
lấy văn bản
journal article seminal paper online
7
Xuất bản năm 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.134
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
8
Bằng Frailey, S.M.
Xuất bản năm 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.048
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
9
10
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.343
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
11
Bằng Finley, R.J.
Xuất bản năm 2009
conference paper or compendium article seminal paper