1
Xuất bản năm 2007
doi: 10.1016/j.precamres.2007.02.020
lấy văn bản
journal article seminal paper online
2
5
Xuất bản năm 2016
doi: 10.1130/GES01286.1
lấy văn bản
journal article seminal paper online
6
7
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
8
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
9
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.363
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
10
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
11
Bằng Finley, R.J.
Xuất bản năm 2009
conference paper or compendium article seminal paper