1
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
lấy văn bản
journal article seminal paper online
2
Xuất bản năm 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.020
lấy văn bản
journal article seminal paper online
3
4
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
5
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
6
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
7
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.363
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
8
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online