3
7
10
14
17
Xuất bản năm 2014
doi: 2142/50119
lấy văn bản
technical report seminal paper online
18
Bằng Finley, R.J.
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
lấy văn bản
journal article seminal paper online
19
20
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.483
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online