1
2
3
Bằng Will, R.
Xuất bản năm 2013
monograph
4
8
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
9
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
10
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
11
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.363
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
12
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online