1
Bằng Smith, V.
Xuất bản năm 2013
monograph
3
5
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
6
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online
7
Xuất bản năm 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
lấy văn bản
conference paper or compendium article seminal paper online