Trích dẫn APA

Okwen, R., Stewart, M., & Cunningham, J.(2010). Analytical solution for estimating storage efficiency of geologic sequestration of CO<sub>2</sub>. International Journal of Greenhouse Gas Control, Vol. 4(no. 1), p.102-107. doi:10.1016/j.ijggc.2009.11.002

Trích dẫn kiểu Chicago

Okwen, R.T., M.T Stewart, and J.A Cunningham. "Analytical Solution for Estimating Storage Efficiency of Geologic Sequestration of CO2." International Journal of Greenhouse Gas Control Vol. 4, no. no. 1 (2010): p.102-107. doi:10.1016/j.ijggc.2009.11.002

Trích dẫn MLA

Okwen, R.T., M.T Stewart, and J.A Cunningham. "Analytical Solution for Estimating Storage Efficiency of Geologic Sequestration of CO2." International Journal of Greenhouse Gas Control Vol. 4.no. 1 (2010): p.102-107. doi:10.1016/j.ijggc.2009.11.002

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.