Illinois Basin Decatur Project; soil carbon dioxide flux monitoring

The purpose of this report is to provide a summary of soil carbon dioxide flux measurements collected at the Illinois Basin - Decatur Project (IBDP). The IBDP is a geologic carbon storage project that successfully injected 1 million tonnes (1.1 million tons) of carbon dioxide (CO2) into t... Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Truy cập trực tuyến: lấy văn bản
Nhiều tác giả:Carman, C.H.; Blakley, C.S.; Korose, C.P.; Locke, R.A., II
Nguồn:Circular - Illinois State Geological Survey, No.599, 27p. Publisher: University of Illinois at Urbana-Champaign, Institute of Natural Resource Sustainability, Illinois State Geological Survey, Urbana, IL, United States. ISSN: 0073-506X
Ngày xuất bản:2019
Chú thích:In English. 20 refs.
Những chủ đề:ArcGIS; Carbon dioxide; Climate change; Fluid injection; Geographic information systems; Information systems; Mapping; Soils; Statistical analysis; Temperature; Underground installations; Underground storage; Illinois; Illinois Basin; Macon County Illinois; United States; Decatur Illinois; Flux; Illinois Basin Decatur Project
Tọa độ:N393600 N400400 W0884500 W0891200
Record ID:2020016551
Copyright Information:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!