New regional and 3-D seismic data give insights into deep structure of the Illinois Basin

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Truy cập trực tuyến: lấy văn bản
Nhiều tác giả:McBride, J.H.; Leetaru, H.E.; Keach, R.W.; McBride, E.I.
Volume Title:2015 AAPG annual convention & exhibition; abstracts volume
Nguồn:Abstracts: Annual Meeting - American Association of Petroleum Geologists, Vol.2015; 2015 AAPG annual convention & exhibition, Denver, CO, May 31-June 3, 2015. Publisher: American Association of Petroleum Geologists and Society for Sedimentary Geology, Tulsa, OK, United States
Ngày xuất bản:2015
Chú thích:In English. AAPG Datapages/Search and Discovery Article 216
Những chủ đề:Basins; Cambrian; Data; Faults; Geophysical methods; Geophysical profiles; Geophysical surveys; Mount Simon Sandstone; Paleozoic; Petroleum; Petroleum exploration; Plate tectonics; Precambrian; Rifting; Seismic methods; Seismic profiles; Surveys; Three-dimensional models; Upper Cambrian; Well logs; Illinois Basin; United States
Tọa độ:N370000 N423000 W0873000 W0913000
Record ID:2018082656
Copyright Information:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!