Reservoir uncertainty, Precambrian topography, and carbon sequestration in the Mt. Simon Sandstone, Illinois Basin

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Truy cập trực tuyến: lấy văn bản
doi: 10.1306/eg.04210909006
Nhiều tác giả:Leetaru, H.E.; McBride, J.H.
Volume Title:Environmental Geosciences
Nguồn:Environmental Geosciences, 16(4), p.235-243. Publisher: American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Division of Environmental Geosciences, Tulsa, OK, United States. ISSN: 1075-9565
Ngày xuất bản:2009
Chú thích:In English. 22 refs.; illus., incl. sects., geol. sketch map
Những chủ đề:Cambrian; Carbon sequestration; Clastic rocks; Correlation; Eau Claire Formation; Engineering properties; Geophysical methods; Geophysical profiles; Geophysical surveys; Lithostratigraphy; Mount Simon Sandstone; Ordovician; Paleozoic; Permeability; Porosity; Precambrian; Reservoir properties; Reservoir rocks; Sandstone; Sedimentary rocks; Seismic methods; Seismic profiles; Stratigraphy; Surveys; Thickness; Uncertainty; Upper Cambrian; Hamilton County Illinois; Illinois; Illinois Basin; Missouri; Ohio; United States; White County Illinois; Wisconsin
Tọa độ:N375300 N381600 W0875400 W0884300
Record ID:2009088709
Copyright Information:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!