1
2
Bằng McBride, J.H.
Xuất bản năm 2009
conference paper or compendium article
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
Xuất bản năm 2007
doi: 10.1016/j.precamres.2007.02.020
lấy văn bản
journal article seminal paper online
19
Xuất bản năm 2016
doi: 10.1130/GES01286.1
lấy văn bản
journal article seminal paper online
20