2
3
4
5
6
7
8
Xuất bản năm 2016
doi: 10.1130/GES01286.1
lấy văn bản
journal article seminal paper online
9